วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:50:53 PM
 

ชื่อวันสำคัญของไทยเป็นภาษาอังกฤษ

โดย Toon    วันที่ 7/2/2010  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

ชื่อวันสำคัญของไทยเป็นภาษาอังกฤษ

วันขึ้นปีใหม่ = New Year’s Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันจักรี = Chakri Day
วันสงกรานต์ = Songkran Day
วันฉัตรมงคล = Coronation Day
วันพืชมงคล = Ploughing Ceremony Day
วันวิสาขบูชา = Wisakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asalha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันเฉลิมพระชนมพรรษา-
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ = Her Majesty the Queen’s Birthday

วันปิยมหาราช = Chulalongkorn Day

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติ
= His Majesty the King’s Birthday and National Day

วันรัฐธรรมนูญ = Constitution Day
วันสิ้นปี = New Year’s Eve


อ้างอิง
สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, กฤดาการ พันธ์บูรณะ. ศัพท์บัญญัติน่ารู้. ๒๕๔๒.กรุงเทพฯ.บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด