วันที่ 14 ต.ค.2562 เวลา 6:18:44 PM
 

พิพิธภัณฑ์เมืองตราดแหล่งเรียนรู้

โดย    วันที่ 12/11/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

พิพิธภัณฑ์เมืองตราด  ตั้งอยู่ที่ศาลกลางจังหวัดตราดหลังเก่า บนถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองจังหวัดตราด  
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เมืองตราด เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศิลปากรได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงศาลากลางจังหวัดตราดหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต จังหวัดตราด โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวสำคัญของเมืองตราดห้องนิทรรศการ ๕ ห้อง คือ ห้องที่ ๑ รู้เรื่องเมืองตราด ห้องที่ ๒ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ห้องที่ ๓ เมืองตราดในสมัยรัชกาลที่ ๕ ห้องที่ ๔ เหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง และห้องที่ ๕ ย่านการค้าจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการเพื่ออำนวยการความสะดวกสำหรับประชาชน เช่น โถงต้อนรับห้องจำหน่ายของที่ระลึก  ซึ่งการดำเนินการส่วนจัดแสดงที่กรมศิลปากรดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้ จากนั้นทางกรมศิลปากรจะได้ถ่ายโอนภารกิจนี้ ให้กับเทศบาลเมืองตราดดูแล ซึ่งจะให้มีภัณฑารักษ์ และนักวิชาการวัฒนธรรมที่ทางกรมศิลปากร ฝึกฝนจนชำนาญเข้ามาทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองตราด ให้สามารถรองรับประชาชนผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ส่วนจุดสำคัญของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองตราดจะอยู่ที่การจัดแสดงในส่วนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช เสด็จประพาสจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 24 ครั้ง โดยพระองค์ท่านเสด็จประพาสเมืองตราดถึง 12 ครั้ง นับว่าพระองค์ท่านโปรดปรานเมืองตราด จึงสามารถนำส่วนนี้มาเป็นจุดเด่นที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้  อย่างไรก็ตาม การจัดแสดงของตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะเน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว จะเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเยาวชนไทย