วันที่ 14 ต.ค.2562 เวลา 5:31:09 PM
 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555

โดย Ken    วันที่ 12/4/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณว่า เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ยึดมั่นในหลักธรรม
 

วันนี้ เวลา 08.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  โดยมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  ประมาณ 1,200 คนเข้าร่วมในพิธี  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี


นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวรายงานว่า  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ได้เริ่ม “โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542   อันมีผลสืบเนื่องมาสู่พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกคนเกิดความรู้ซึ้ง และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา  ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปประการ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  เพื่อให้ประชาชนมีความร่มเย็นผาสุก และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อพสกนิกรน้อมนำเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกคนจะได้แสดงความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาทน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทต่าง ๆ  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติข้าราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน เนื่องในโอกาววันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ต่อไป

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี  ได้แสดงจงรักภักดี ด้วยการถวายพระพรชัยมงคล  ในนามของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ ความว่า

 “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมดังพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา

 ณ มหามงคลสมัยนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ทรงพระเกษมสำราญ  พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล  เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้า  เหล่าพสกนิกรตลอดกาลนาน”

 พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรี ได้นำบรรดาข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และเป็นพลังของแผ่นดิน  สนองพระมหากรุณาธิคุณว่า

 “ข้าพระพุทธเจ้า....(ออกชื่อของแต่ละคน).... ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน  สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน   ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรม           คำสอนแห่งศาสนา  และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ต่อจากนั้น  นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  ร่วมขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน  เพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดีมหาราชา

 แจ้งปิดถนนหลายสาย-ห้ามจอดรถพื้นที่งาน 5 ธันวา

            พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) แจ้งปิดการจราจรและห้ามจอดในการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ดังนี้ 

             1. ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองถึงลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เริ่มเวลา 18.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 

             2. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยก พล 1 ถึงแยกวัดเบญจฯ เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 

             3. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง ถึงแยกพาณิชยการ เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 

             4. ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงแยกมัฆวาน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
   

สำหรับถนนที่ห้ามจอดรถ มีดังนี้

          ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม ถึงเริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ประกอบด้วย...

             ถนนสามเสน 
             ถนนราชสีมา 
             ถนนราชดำเนิน 
             ถนนพระราม 5 
             ถนนสวรรคโลก 
             ถนนสุโขทัย 
             ถนนราชวิถี 
             ถนนศรีอยุธยา 
             ถนนพิษณุโลก 
             ถนนกรุงเกษม 

          สำหรับรถมวลชนที่เข้ามาส่งประชาชนเข้าร่วมงาน กำหนดจุดส่งประชาชนลงจุดใหญ่ 2 จุด คือ...

             1. ลงจากสะพานพระราม 8 และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แวะส่งที่ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกเทเวศร์ ถึงแยกประชาเกษม ด้านวัดมกุฏฯ ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงแยกมัฆวาน ด้านวัดโสมนัส ตั้งแต่แยกมัฆวาน ถึงแยกเทวกรรม ถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงคมนาคม ถนนสามเสน ตั้งแต่เทเวศร์ถึงแยกบางขุนพรหม 

             2. ลงจากด่วนยมราช หรือด่วนอุรุพงษ์ ส่งที่ถนนพระราม 5 ตรงข้ามวังสวนจิตรลดา ถนนศรีอยุธยา ฝั่งสวนจิตรลดา และตรงข้ามถนนกรุงเกษม ด้านวัดโสมนัส ตั้งแต่แยกมัฆวาน ถึงแยกเทวกรรม ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยก จปร. และหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงผ่านฟ้า 

             ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยเรือข้ามฟากคลองแสนแสบขึ้นที่ท่าผ่านฟ้า เรือข้ามฟากจากท่าเรือวัดบวรมงคล (ซอยจรัญฯ 46) หรือท่าเรือวัดคฤหบดี (ซอยจรัญฯ 42) มาขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์