วันที่ 18 ต.ค.2562 เวลา 2:51:41 AM
 

ปัญหาเกาะเสม็ด 3

โดย    วันที่ 9/21/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด จากการนำเสนอของนายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนั้น ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

ต้องกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบอย่างครบวงจรโดยอาศัย หลักนิติธรรม คือ ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และ หลักรัฐศาสตร์ คือ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนควบคู่กันไปคือ

1.การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดิน ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วน ที่อยู่ในเขตอุทยาน หรือเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมาย ควรให้ผู้ใช้หรือครอบครองที่ดินเข้าสู่ระบบการเช่าโดยถูกต้องจากกรมธนารักษ์ และได้รับอนุญาตจากอุทยาน สำหรับส่วนที่มีข้อตกลงจะกันออกจากเขตอุทยานประมาณ 700 ไร่ แต่ในข้อเท็จจริงมีเพียง 281 ไร่ ควรมีการเร่งรัดสำรวจแนวเขตใหม่ให้ชัดเจน และประกาศกันออกไปตามที่ได้มีการตกลงไว้กับราษฎร

2.การแก้ไขปัญหาอาคารผิดกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและดำเนินกิจการอยู่แล้วจากการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่อุทยาน ควรนำมาพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องโดยใช้หลักนิติธรรม มิใช่ยึดแต่หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว สำหรับอาคารใหม่หากจะเกิดขึ้นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง อุทยาน ธนารักษ์ และ อบต.เพ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน